POLITIKA ZASEBNOSTI

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
V SKLADU S 13. IN 14. ČLENOM UREDBE (EU) ŠT. 2016/679 (»GDPR«)

V tem obvestilu so opisani postopki, ki jih družba Subaru Italia S.p.A. (»Subaru«, »upravljavec« ali »mi«) izvaja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zbranih prek spletnega mesta www.subaru.hr in vseh drugih spletnih mest, povezanih z družbo Subaru (vsako posebej: »spletno mesto«).

V obsegu, v katerem je to smiselno v danem trenutku, se to obvestilo nanaša tudi na obdelavo osebnih podatkov, zbranih na druge načine, na primer od prodajnih in servisnih zastopnikov ali pooblaščenih delavnic v kontekstu prodaje ali servisiranja avtomobilov znamke Subaru ali v primeru sodelovanja na dogodkih, ki jih organizira družba Subaru ali Subaru Driving School.

To obvestilo je zato namenjeno osebam, ki uporabljajo spletno mesto, kar obsega tudi osebe, ki se nameravajo registrirati zaradi dostopa do rezerviranega območja spletnega mesta ali rezerviranja testne vožnje, ter trenutnim in morebitnim strankam družbe Subaru (»uporabniki«, »posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki« ali »vi«).

Podrobna obvestila o obdelavi osebnih podatkov so po potrebi dostopna na straneh, povezanih s posameznimi storitvami, ponujenimi prek spletnega mesta. Namen teh obvestil je opredelitev omejitev in načinov obdelave osebnih podatkov za vsako storitev, da bi lahko uporabnik svobodno izbral, ali bo podal privolitev, če je potrebna, in morebiti dovolil zbiranje podatkov ter njihovo naknadno obdelavo.

Informacije o uporabi piškotkov na spletnem mestu so na voljo v pravilniku o piškotkih.

1. Upravljavec.
Upravljavec je družba Subaru Italia S.p.A. s sedežem na naslovu L.go Negrelli 1, Ala (TN), 38061 in upravnim sedežem na naslovu via Montefeltro 6/A, Milano (MI), 20156, davčna številka: 01188480220, telefonska številka: 0289040200, e-poštni naslov: privacy@subaru.it.

2. Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Viri podatkov.
Subaru lahko zbira naslednje kategorije podatkov:

 • običajne osebne podatke, kar obsega prostovoljno navedene podatke (na primer v obrazcih na spletnem mestu), kot so osebni podatki in podatki za stik;
 • podatke o ogledu spletnih vsebin.

Te podatke lahko posredujejo neposredno posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ali pa jih Subaru pridobi od zastopnikov, pooblaščenih delavnic, na trgovskih sejmih in dogodkih. Subaru lahko poleg tega obdeluje osebne podatke, zbrane od ostalih tretjih strani, kot so upravljavci družbenih omrežij (npr. kanalov Facebook, Instagram in Twitter), na podlagi sporazuma o izmenjavi informacij, povezanih z izbirami uporabnikov in njihovimi interakcijami s temi družbenimi omrežji, ali podatke iz javno dostopnih virov.


3. Namen in pravna podlaga obdelave. Zakoniti interesi.
Zbrani osebni podatki se obdelujejo:

 1. zaradi odgovora na zahteve uporabnikov, ki zaprosijo za informacije;
 2. za namene, določene s pogodbo, in/ali namene, povezane z izvedbo predpogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo izrecno zahtevo, ali v vsakem primeru povezane s prodajo avtomobilov znamke Subaru, ki jih krije garancija upravljavca v skladu s kupoprodajno pogodbo, ki ste jo sklenili z zastopnikom;
 3. za namene, določene s pogodbo, in/ali namene, povezane z izvedbo predpogodbenih ukrepov, izvedenih na vašo izrecno zahtevo, ali v vsakem primeru povezane z uporabo avtomobilov znamke Subaru pri testnih vožnjah ali drugih dogodkih za sodelovanje, za katere ste se prijavili;
 4. zaradi izpolnitve pravnih obveznosti, ki jim je Subaru zavezan (na primer izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz odgovornosti proizvajalca, kar obsega umik izdelkov s pomanjkljivostmi, ali obveznosti, povezanih z garancijo za izdelek);
 5. zaradi pošiljanja komercialnih obvestil o izdelkih in storitvah, ki so podobne predhodno kupljenim (t. i. soft spam, npr. ponudbe za podaljšanje garancije), brez poseganja v možnost ugovarjanja obdelavi v katerem koli trenutku;
 6. zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov družbe Subaru, tudi na sodišču;
 7. v sklopu izmenjave podatkov med matičnimi družbami, podružnicami ali povezanimi družbami za namen poročanja in administrativne ter računovodske namene ali v zvezi z organizacijskimi, administrativnimi, finančnimi in računovodskimi aktivnostmi;
 8. zaradi izvedbe promocijskih pobud in pošiljanja neposrednih marketinških obvestil in biltenov ter zaradi izvedbe tržnih raziskav v zvezi z izdelki in storitvami družbe Subaru po e-pošti, SMS-ih, MMS-ih in podobnih kanalih in/ali pošti ali telefonskih klicih z operaterjem;
 9. zaradi izvedbe aktivnosti oblikovanja profilov za namen prilagoditve marketinških aktivnosti, navedenih v točki h, ter usmeritve promocijskih ponudb družbe Subaru, med drugim tudi na podlagi analize vaše uporabe spletnega mesta in drugih spletnih mest ter družbenih omrežij, ki jih obiskujete, z uporabo podatkov, zbranih od vas in tretjih strani;
 10. za namen aktivnosti, povezanih z delovanjem spletnega mesta ter njegovim upravljanjem;
 11. za namen aktivnosti, povezanih z registracijo za dostop do skupnosti MySubaru ali drugih rezerviranih območij ter uporabo povezanih storitev, kar obsega sodelovanje v aktivnostih igrifikacije;
 12. zaradi zagotavljanja podpore prek klicnega centra, spletnega mesta ali drugega kanala za podporo, ki ga Subaru daje na voljo.

Za obdelavo podatkov za namene, navedene v točkah a, b, c, k in l, ni potrebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, glede na nujnost te obdelave, da bi se izpolnile njegove specifične zahteve, posredovane družbi Subaru, ali zaradi izpolnitve pogodbe, ki jo je podpisal določeni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali zaradi izvedbe predpogodbenih ukrepov, izvedenih na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s točko b prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR.
Za obdelavo podatkov za namene, navedene v točki d, ni potrebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, glede na nujnost te obdelave, da bi se izpolnile pravne obveznosti, ki jim je podvržen upravljavec, v skladu s točko c prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR.
Za obdelavo podatkov za namene, navedene v točkah e, f, g in j, ni potrebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, glede na nujnost te obdelave, da bi se izpolnili zakoniti interesi upravljavca, v skladu s točko f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR.
Za obdelavo osebnih podatkov za namene, navedene v točkah h in i, je potrebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s točko a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR.


4. Posredovanje podatkov in posledice njihovega neposredovanja.
Posredovanje osebnih podatkov za namene, navedene v točkah a, b, c, d, k in l, ni obvezno, je pa nujno za upravljanje zahtev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in njihovo obdelavo ter izpolnitev pravnih in pogodbenih obveznosti družbe Subaru. Posredovanje osebnih podatkov za namene, navedene v točkah f, g in j, ni obvezno, je pa nujno za izpolnitev predhodno omenjenih zakonitih interesov upravljavca. V vseh teh primerih neposredovanje podatkov družbi Subaru onemogoča izpolnitev zahtev uporabnika in sklenitev pogodbenega odnosa z njim.
Posredovanje osebnih podatkov za namene, navedene v točkah h in i, ni obvezno, vendar njihovo neposredovanje onemogoča družbi Subaru izvedbo aktivnosti, potrebnih za doseganje pomembnih ciljev.


5. Prejemniki in možne kategorije prejemnikov osebnih podatkov.
Dostop do osebnih podatkov, njihovo razkritje ali posredovanje je mogoče v odnosu z naslednjimi subjekti, ki jih bo Subaru, odvisno od primera, imenoval kot obdelovalce ali pooblaščene osebe za obdelavo podatkov ali osebe, ki bodo delovale kot neodvisni upravljavci:

 • družbe iz skupine Subaru (matične družbe, podružnice, povezane družbe);
 • zaposleni in/ali sodelavci družbe Subaru in/ali družb iz skupine Subaru v kateri koli vlogi;
 • družbe, ki izvajajo aktivnosti komercialne komunikacije in oblikovanja profilov v imenu upravljavca, če je za to podana privolitev;
 • zastopniki in pooblaščene delavnice upravljavca, seznam katerih je na voljo na naslovu www.subaru.si;
 • družbe, ki zagotavljajo storitve informacijske družbe, kar obsega tudi družbe, ki ponujajo storitve gostovanja;
 • družbe, ki zagotavljajo storitve klicnega centra;
 • družbe, ki izvajajo statistične in tržne raziskave, če je za to podana privolitev;
 • svetovalci, revizorske družbe, pooblaščeni računovodje;
 • nacionalni statistični sistem, če je takšna obdelava obvezna v skladu z zakonodajo;
 • drugi javni organi ali policijski organi v primerih, ki jih določa zakonodaja;
 • šola avtošporta, ki sodeluje na dogodkih v organizaciji upravljavca ali jo v njegovem imenu vodi klub oboževalcev znamke Subaru;
 • kateri koli drug subjekt, ki izvaja aktivnosti, pomembne za uresničitev predhodno navedenih ciljev.


6. Prenos podatkov v države zunaj Evropske unije.
Podatki se bodo praviloma izmenjevali med državami članicami Evropske unije.
Če imajo prejemniki, navedeni v 5. točki, poslovni sedež ali obdelujejo podatke v državi zunaj Evropske unije, se prenos podatkov tem subjektom izvaja na podlagi sklepa Evropske unije o primernosti v skladu s 45. členom uredbe GDPR, ko se ugotovi, da ta tretja država ali več določenih sektorjev v tej tretji državi zagotavlja ustrezno raven zaščite vaših podatkov, ali po sklenitvi standardnih določil o varstvu podatkov, ki jih je odobrila Evropska komisija v skladu z drugim odstavkom 46. člena GDPR.
Konkretno: podatki se lahko razkrijejo matični družbi na Japonskem izključno za namene poročanja in organizacijske, administrativne in računovodske namene na podlagi sklepa o primernosti, ki ga sprejme Evropska komisija v skladu s 45. členom uredbe GDPR (2019/419).
Za dodatne informacije o izvedenih ukrepih se obrnite na: Subaru Italia S.p.A., via Montefeltro 6/A, 20156, Milano (MI), v vednost: Legal & Compliance Department.
Ti podatki se ne bodo delili brez utemeljenega razloga.


7. Obdobje hrambe osebnih podatkov.
Podatki se hranijo v obdobju, ki ne more biti daljše od roka zastaranja izvršljivih pravic družbe Subaru, kot je veljavno v danem trenutku, kar praviloma znaša 10 let od prekinitve pogodbe.
Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo za namene marketinga in oblikovanja profilov, se hranijo, brez poseganja v pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da kadar koli ugovarja tej obdelavi, največ 36 mesecev od trenutka zbiranja podatkov za ta namen, zlasti glede na povprečno pogostost nakupov avtomobilov znamke Subaru in njihovo visoko povprečno ceno.


8. Skupnost MySubaru.
Upravljavec uporabniku omogoča dostop do rezerviranega območja MySubaru na naslovu https://www.mysubaru.it/, da bi mu omogočil enostavnejši dostop do storitev podpore in garancij, ki jih Subaru zagotavlja svojim strankam.

Za vstop v skupnost MySubaru morate ustvariti račun in navesti podatke, kot so ime, priimek, e-poštni naslov in številka šasije vozila.
Registrirani uporabnik lahko takrat po želji vnese podatke svojega vozila (npr. model, kilometrina, datum registracije, številka šasije, številka registrske tablice, vrsta pnevmatik, ki se uporabljajo, stanje vozila, rok za plačilo davka za dajanje vozila v promet, podatki povezanega razstavnega salona), podatke o navadah glede uporabe vozila in druge osebne podatke, da bi prejemal obvestila in opomnike za določene roke in enostavneje stopil v stik z zastopnikom, ki mu zaupa. Subaru bo obdeloval tudi te podatke, če je uporabnik za to podal privolitev, zaradi prilagoditve marketinških aktivnosti in usmeritve promocijskih ponudb.
Osebni podatki na računu MySubaru se hranijo, dokler je ta račun registriran, za tem pa v skladu z rokom zastaranja izvršljivih pravic družbe Subaru.
Registrirani uporabnik lahko prav tako povabi prijatelja, da se pridruži skupnosti MySubaru, tako da družbi Subaru pošlje njegov e-poštni naslov s pomočjo posebne funkcije, ki jo omogoči upravljavec. Nato bo Subaru poslal e-poštno sporočilo z vabilom za registracijo. Predpostavlja se, da je v tem primeru uporabnik odgovoren za to, da vnaprej obvesti osebo, ki jo namerava povabiti, o obdelavi podatkov, omenjenih v tem obvestilu, in jo zaprosi za privolitev.


9. Piškotki.
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih obiskana spletna mesta pošljejo terminalni napravi uporabnika, kjer se shranijo, nato pa se ob naslednjem obisku znova pošljejo istim spletnim mestom. Piškotki omogočajo spletnemu mestu, da shrani informacije v spomin računalnika ali druge naprave, kar je nujno za pravilno in učinkovito delovanje spletnih mest ter zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje.
Konkretno: na spletnem mestu se uporabljajo tehnični piškotki, podatki o navigaciji, podatki o predhodno obiskanih spletnih mestih, spremenljivke okolja in piškotki za oblikovanje profilov, ki uporabniku omogočajo prilagojen ogled spletnih vsebin. V zvezi s tem preučite dokument z opisom uporabe piškotkov, ki je na voljo na naslednjem naslovu: https://subaru.si/cookies.


10. Načini podajanja privolitve.
Privolitev se lahko po potrebi poda s potrditvijo okvirčka z oznako na spletnem mestu ali izbiro želenega okvirčka in podpisom papirnatega obrazca.
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov s pomočjo piškotkov za oblikovanje profilov se lahko po potrebi poda s potrditvijo določenega okvirčka na napisu, ki se prikaže pri dostopu do začetne strani.


11. Načela, veljavna za obdelavo osebnih podatkov.
Subaru zagotavlja, da za osebne podatke, na katere se nanaša to obvestilo, velja naslednje:

 • zbirajo se v posebne, izrecne in zakonite namene in se nadalje ne obdelujejo za druge namene;
 • obdelujejo se zakonito, pošteno in transparentno glede na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki;
 • primerni, relevantni in omejeni so na to, kar je nujno v skladu z namenom obdelave (t. i. zmanjšanje količine podatkov);
 • so točni in po potrebi posodobljeni;
 • hranijo se v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in to samo v obsegu, ki je nujen v skladu z namenom obdelave;
 • obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno raven varnosti;
 • v tretjo državo se prenašajo samo na podlagi (i) sklepa o primernosti, ki ga je sprejela Evropska komisija, ali (ii) ustreznih zaščitnih ukrepov, kot so standardna določila o varstvu podatkov, ki jih je odobrila Evropska komisija.

12. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavljajo svoje pravice v skladu s tretjim odstavkom 7. člena in 15. členom ter naslednjimi členi uredbe GDPR s pošiljanjem e-poštnega sporočila na naslov privacy@subaru.it ali pošiljanjem dopisa s priporočeno pošto s povratnico na naslov Subaru Italia S.p.A., via Montefeltro 6/A, 20156, Milano, v vednost: Legal & Compliance Department.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima naslednje možnosti:

 • zaprosi lahko za informacije o tem, ali se obdelujejo njegovi osebni podatki in za kateri namen;
 • dostopa lahko do osebnih podatkov in informacij o obdelavi ter zaprosi za kopijo teh osebnih podatkov;
 • zaprosi lahko za popravek netočnih in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • v primeru obstoja katere od podlag, ki jih predvideva 17. člen uredbe GDPR, lahko zaprosi za izbris svojih osebnih podatkov;
 • v primerih, ki jih predvideva 18. člen uredbe GDPR, lahko zahteva omejitev obdelave;
 • če so izpolnjeni pogoji, ki jih predvideva 20. člen uredbe GDPR, lahko zaprosi za svoje podatke v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ter njihov prenos k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovarjanja obdelavi zaradi izpolnitve zakonitih interesov upravljavca.
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi izpolnitve zakonitih interesov upravljavca. V tem primeru se obdelava osebnih podatkov ustavi, razen če obstaja zakonska podlaga za obdelavo, ki prevlada nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter v primeru uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.


Pravica do preklica privolitve.
Če je za obdelavo osebnih podatkov potrebna privolitev, lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče dano privolitev brez poseganja v zakonitost obdelave, izvedene na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Privolitev se lahko prekliče s pošiljanjem e-poštnega sporočila na naslov privacy@subaru.it ali na kateri koli drug način, ki ga upravljavec v zadevnem trenutku omogoči.


Pravica do ugovora in preklica privolitve v zvezi z obdelavo za namene marketinga in oblikovanja profilov.
V zvezi z obdelavo osebnih podatkov za namene marketinga in oblikovanja profilov lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli ugovarja obdelavi ali prekliče privolitev s pošiljanjem e-poštnega sporočila na naslov privacy@subaru.it. Ugovarjanje obdelavi, ki se izvaja na tak način, se nanaša tudi na pošiljanje komercialnih obvestil po pošti in telefonske klice z operaterjem brez poseganja v možnost delne uveljavitve te pravice, na primer z ugovarjanjem samo obdelavi, ki se izvaja prek avtomatiziranih komunikacijskih sistemov.


Pravica do vložitve pritožbe.
Pravico imate, da kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov in vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si


13. Spremembe in dopolnitve tega obvestila.
To obvestilo je mogoče posodobiti ali dopolniti (tudi v primeru novih zakonov ali predpisov). Bistvene spremembe bodo vedno navedene na spletnem mestu ali vašem rezerviranem območju ali pa boste o njih obveščeni po e-pošti.

Datum zadnjega pregleda: 24.10. 2022.

Datum, naveden na tej strani, se bo posodobil vedno, ko bo novo obvestilo objavljeno in začelo veljati. V skladu s tem vam priporočamo, da občasno preberete trenutno obvestilo, da ostanete seznanjeni z našim načinom varstva vaših osebnih podatkov.

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom