PRIVACY E POLICY


INFORMACIJA POSAMEZNIKU NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI
Ta informacija posamezniku na katerega se nanašajo osebni podatki zadeva podatke, ki jih obdeluje družba Subaru Italia S.p.A. s sedežem v kraju Ala (TN), L.go Negrelli 1, poštna številka 38061 in z upravnim naslovom na Via Montefeltro 6/A – 20156 Milano, REA TN – 120893, davčna številka 01181690213, ID za DDV 01188480220, in je v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (v nadaljevanju “GDPR”).

1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca podatkov
Upravljavec podatkov je družba Subaru Italia S.p.A., ki jo zastopa glavni izvršni direktor Yamada Takashi (v nadaljevanju “upravljavec podatkov”. Ker je upravljavec podatkov ustanovljen na ozemlju Italije, njegov zastopnik ni bil imenovan.

2. Kontaktni podatki osebe pooblaščene za varstvo podatkov
Upravljavec podatkov ni imenoval osebe pooblaščene za varstvo osebnih podatkov.

3. Nameni obdelave in pravna podlaga
Osebne podatke posameznika na katerega se ti nanašajo bomo obdelovali z naslednjimi nameni:
a) Zaradi pravilne uporabe spletne strani. Spletna stran uporablja zlasti tehnične piškotke, navigacijske podatke, referrer in okoljske spremenljivke, kakor tudi profilne ne-tehnične piškotke. V primeru tehničnih piškotkov, navigacijskih podatkov, referrer in okoljskih spremenljivk je njihova uporaba potrebna za potrebe sklepanja pogodb, zaradi zagotavljanja skladnosti spletne strani s splošnimi pogoji poslovanja http://subaru.si/cookies. Potreba po nadaljevanju obdelave z njihovo pomočjo predstavlja pravno osnovo v smislu člena 6, točke b) GDPR. V primeru profilnih ne-tehničnih piškotkov obdelava podatkov z njihovo pomočjo omogoča prilagojeno navigacijsko izkušnjo z uporabo profiliranja. V tem primeru privolitev posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo, izražena v skladu s to informacijo, zagotavlja pravno osnovo.
b) Pred pošiljanjem zahtevka za odgovor na določena vprašanja po elektronski pošti na občasno navedene naslove. V zvezi s tem prosimo, da ne vnašate določenih podatkov (zdravstveno stanje, verska pripadnost). Legitimen interes obdelovalca podatkov, da odgovori na ta sporočila zagotavlja pravno osnovo.

4. Načini izražanja privolitve
Privolitev, kadar je zahtevana, se daje s klikom na določeno potrditveno polje znotraj pasice.

5. Načini delovanja in logika
● Glede osebnih podatkov, ki se obdelujejo in hranijo za namene, navedene v točki 3 pod poglavjem a) te informacije posamezniku na katerega se osebni podatki nanašajo prosimo, preberite dokument v katerem so opisani uporabljeni piškotki http://subaru.si/cookies.
● Osebne podatke, ki se obdelujejo za namene, navedene v točki 3 pod poglavjem b) te informacije posamezniku na katerega se osebni podatki nanašajo (trženjski nameni) bomo obdelovali s pomočjo papirne ali avtomatizirane logike in s pomočjo programske opreme za upravljanje odnosov s kupci (CRM programska oprema).

6. Samodejno odločanje in profiliranje
Če je posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo dal svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za potrebe profiliranja, lahko podatke s pomočjo posebnega algoritma postopka samodejnega odločanja obdelamo, da bi ugotovili katere oblike komunikacije so najprimernejše ali najzanimivejše za njegov profil. Obdelava, opravljena na ta način bo imela po pričakovanjih za posledico pošiljanje visoko profiliranih komercialnih sporočil, popustov, vabil na dogodke, za katere predpostavljamo da bodo zanimivi za posameznika, itd. Ta bo imel v vsakem primeru pravico poseči v odločitve upravljavca podatkov v zvezi z obdelavo, izraziti svoje mnenje, zahtevati in dobiti pojasnilo o odločitvi sprejeti po takšnem posegu in ugovarjati odločitvi. V primeru, ko je dana privolitev za profiliranje s pomočjo tehničnih piškotkov, prosimo preberite dokument, v katerem so opisani uporabljeni piškotki http://subaru.si/cookies.

7. Vir osebnih podatkov
Le podatke dane s strani posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo bomo v skladu s to informacijo posamezniku obdelovali in zbirali pri pooblaščenih prodajalcih upravljavca podatkov, na prodajnih sejmih in dogodkih ali prejete preko vaše elektronske pošte. V zvezi z obdelavo podatkov zaradi namenov profiliranja, te podatke lahko primerjamo, da bi dobili nadaljnje profilirane informacije. Podatkov iz dostopnih javnih virov ne bomo obdelovali. Glede osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namene, navedene v točki 3 pod poglavjem e) te informacije posamezniku na katerega se osebni podatki nanašajo, prosimo preberite dokument, v katerem so opisani uporabljeni piškotki http://subaru.si/cookies.

8. Prejemniki in kategorije prejemnikov osebnih podatkov
Prejemniki podatkov posameznikov na katere se ti podatki nanašajo so lahko:
● Komunikacijske družbe, ki opravljajo dejavnosti komuniciranja in profiliranja v imenu upravljavca podatkov in so odgovorne za obdelavo.
● Pooblaščeni prodajalci upravljavca podatkov in pooblaščene servisne delavnice. Seznam je na voljo na naslovu www.subaru.it .
● Družbe ki opravljajo storitve informacijske družbe, vključno zlasti tiste, ki nudijo storitve gostitelja.
● Družbe ki opravljajo statistične raziskave v primeru, da ste podali takšno privolitev.
● Revizijske družbe; trenutna revizijska družba je EY.
● Organi oblasti in državni statistični sistem v primeru, da je obdelava zaradi zakonskih določil obvezna.

9. Kategorije podatkov
Osebne podatke posameznikov na katere se ti nanašajo bomo obdelovali.

10. Posredovanje podatkov
Upravljavec podatkov lahko posreduje osebne podatke v tretjo državo ali mednarodni organizaciji. Takšni subjekti so lahko:
● Komunikacijske družbe, ki opravljajo dejavnosti komuniciranja v imenu upravljavca podatkov;
● Pooblaščeni prodajalci upravljavca podatkov;
● Pooblaščena servisna mehanična delavnica;
● Dobavitelji storitev komunikacijskih družb;
● Podružnice ali matične družbe.
Prenos osebnih podatkov omenjenim subjektom, če so v tretjih državah ali mednarodnim organizacijam je mogoč v skladu z odločitvijo o ustreznosti Evropske Komisije, ki ocenjuje kako tretja država, področje, eden ali več določenih sektorjev v tretji državi ali mednarodna organizacija zagotavljajo ustrezno raven zaščite pravic posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo. Če takšne odločitve Evropske Komisije ni, si upravljavec podatkov – vselej kadar se mu zdi to primerno – pridržuje pravico, da sklene poseben ločen dogovor, ki zavezuje tak subjekt, da sprejme ustrezne varnostne in organizacijske ukrepe za zagotovitev jamstev v zvezi s pravicami posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo.
Podatke je dovoljeno posredovati v naslednje države: Japonska, Združene države Amerike.
Za pridobitev kopije takšnih podatkov ali podatkov o kraju kjer so na voljo, je potrebno poslati zahtevo na naslednji naslov: Subaru Italia S.p.A., Via Montefeltro 6/A, 20156 Milano (MI), Italija, za Pravno službo.

11. Čas hranjenja osebnih podatkov
Osebne podatke, ki jih obdelujemo in hranimo za namene, navedene v točki 3 pod poglavjem a) (piškotki in navigacijski podatki) se hranijo v razdobju, ki ne presega 12 mesecev od trenutka, ko so bili podatki zbrani.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo in hranimo za namene, navedene v točki 3 pod poglavjem b) (odgovor na zahtevke po elektronski pošti) se hranijo v razdobju, ki ne presega 12 mesecev od trenutka, ko so bili podatki zbrani.

12. Neobvezna narava privolitve in posledice odsotnosti privolitve
V primeru osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in hranimo za namene, navedene v točki 3 pod poglavjem a) te informacije je posredovanje osebnih podatkov pogodbeno-pravno obvezni pogoj v zvezi s tehničnimi piškotki, navigacijskimi podatki, referrer in okoljskimi spremenljivkami (brez obdelave spletna stran ne bi mogla pravilno delovati) medtem, ko se posredovanje osebnih podatkov v zvezi s tehničnimi piškotki šteje kot fakultativno. V primeru, da posameznik osebnih podatkov ne posreduje, ni mogoče zagotoviti njemu prilagojene storitve.
V primeru podatkov poslanih po elektronski pošti na občasno sporočene naslove zaradi odgovorov na vaša vprašanja v smislu točke 3 poglavja b) te informacije posamezniku, pa bo v primeru odsotnosti privolitve v zvezi s temi podatki, nemogoče odgovoriti na vaše zahteve.

13. Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo ima pravico do ugovora obdelavi kot sledi:
● Pravica do ugovora zaradi svojih posebnih razlogov v vsakem trenutku obdelave osebnih podatkov v zvezi z njim, v smislu točke (e) ali (f) člena 6 (1) GDPR, vključno s profiliranjem na osnovi teh določil. Upravljavec podatkov bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen v primeru, če bi izkazal prepričljive legitimne razloge za obdelavo, ki bi prevladali nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo oziroma za vzpostavitev, izvedbo ali zaščito pravnih zahtevkov.
● Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.
● Kadar posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja se osebni podatki ne bodo več obdelovali za te namene.
● Kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali statistične namene, v smislu člena 89 (1) GDPR, ima posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo za namene znanstvene ali zgodovinske raziskave ali statistične namene zaradi svojih posebnih razlogov pravico da ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za izvedbo naloge v javnem interesu.

14. Druge pravice
Upravljavec podatkov bo seznanil posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo o obstoju naslednjih njegovih pravic.
Pravica posameznika do dostopa: Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo ima pravico od upravljavca podatkov pridobiti potrditev glede tega ali se njegovi osebni podatki obdelujejo ali ne in če se, dostop do osebnih podatkov in drugih posebnih informacij, v smislu člena 15 GDPR.
Pravica do popravka: Posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo ima pravico od upravljavca podatkov brez odlašanja zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. Ob upoštevanju namena obdelave ima posameznik pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dodatne izjave v smislu člena 16 GDPR.
Pravica do izbrisa/pravica do pozabe: Posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo ima pravico od upravljavca podatkov brez odlašanja zahtevati izbris osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. Upravljavec podatkov pa je dolžan brez odlašanja osebne podatke izbrisati, kadar obstajajo razlogi, navedeni v členu 17 GDPR.
Pravica do omejitve obdelave: Posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo ima pravico od upravljavca podatkov zahtevati omejitev obdelave, kadar obstajajo razlogi, navedeni v členu 18 GDPR.
Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, pod pogoji, navedenimi v členu 20 GDPR.

15. Uresničevanje pravic
Zahteva za uresničevanje pravic navedenih v tej informaciji posamezniku na katerega se osebni podatki nanašajo mora biti naslovljena neposredno na upravljavca podatkov na naslov elektronske pošte privacy@subaru.it . Takšno zahtevo lahko posameznik pošlje tudi s priporočeno pošto s povratnico na naslov Subaru Italia S.p.A., Via Montefeltro 6/A, 20156 Milano, Pravna služba.

16. Dostopnost posameznika do informacij
Informacije so posamezniku na katerega se osebni podatki nanašajo dostopne na naslednjem spletnem naslovu www.subaru.it/privacy, kakor tudi pri pooblaščenih prodajalcih upravljavca podatkov. Na izrecno zahtevo posameznika je mogoče informacijo dobiti tudi ustno, pod pogojem, da je identiteta posameznika izkazana s pomočjo telefonskega klica.

© SUBARU CORPORATION. Vse pravice pridržane. Subaru Italia S.p.A. (delniška družba)
Pravni sedež: Ala (TN), L.go Negrelli 1, C.A.P. 38061 Kapital družbe 2,600.000 EUR
Upravni sedež: Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
Družba je podrejena funkciji upravljanja in usklajevanja družbe Subaru Europe N.V./S.A.
REA TN - 120893 | Davčna številka: 0118169021
Št. DDV: 01188480220 Delniška družba z enim družbenikom